Tác giả Trần Miêu ô - Danh sách truyện của tác giả Trần Miêu ô

Trần Miêu ô

Xuyên việt Tam Quốc, Trần Dương kế thừa một tại hứa đô không người hỏi thăm quán rượu nhỏ. Có một cái gọi là làm Lão Tào khách hàng, thường xuyên đến vào xem nhà này quán rượu. Có lẽ là Trần Dương thường xuyên nói khoác ch&ia
Chương mới nhất: