Tác giả Thập Bát Đại Sư - Danh sách truyện của tác giả Thập Bát Đại Sư

Thập Bát Đại Sư

Ngươi dùng kim thủ chỉ chạm đến Cửu Dương Thần Công bí tịch, ngươi học xong Cửu Dương Thần Công. Ngươi dùng kim thủ chỉ chạm đến Hàng Long Thập Bát Chưởng bí tịch, ngươi học xong Hàng Long Thập Bát Chưởng. Ngươi dùng kim thủ chỉ chạm đến Giá Y Thần Công, ngươi học xong Giá Y Thầ
Chương mới nhất: Chương 960 : Ta trở về