Tác giả Nhất Tiễn Thanh Phong - Danh sách truyện của tác giả Nhất Tiễn Thanh Phong

Nhất Tiễn Thanh Phong

Thế giới song song Lam Tinh, Hoa Phong Truyền Thông đầu tư thất bại kế cận phá sản, người hợp tác rút vốn, nghệ sĩ giải ước, nhân viên từ chức, chủ tịch HĐQT đột phát bệnh tim nằm viện. Ở công ty sống còn đang lúc, Lão Khương tìm đến con trai Khương Qua, để cho hắn trông nom hộ công t
Chương mới nhất: