Tác giả Lý Thập Tam Chương - Danh sách truyện của tác giả Lý Thập Tam Chương

Lý Thập Tam Chương

Công Nguyên 626 năm 8 tháng, Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn suất lĩnh 20 vạn đại quân Nam Hạ! Xuyên việt đến Đại Đường thời kỳ, trở thành Lý Uyên thứ tám tử Lý Nguyên Hanh, hệ thống ban phát nhiệm vụ thứ nhất: Ngăn cản Vị Thủy sỉ nhục. Khen thưởng 10 vạn Mông Gia Quân! Đại n&aa
Chương mới nhất: