Tác giả Lão Thử Hòa Đại Mễ - Danh sách truyện của tác giả Lão Thử Hòa Đại Mễ

Lão Thử Hòa Đại Mễ

Vào thế kỷ thứ 16 thì đế quốc Tây Ban Nha là đệ nhất cái toàn cầu quốc gia trên thế giới, đến thế kỷ thứ 18 sau khi bị quật khởi hải quân cường quốc Anh quốc đánh bại bắt đầu bước chân vào tuổi già đích suy thoái hành trình. 1898 năm Mĩ quốc gây ra đích "