Tác giả Lão Thiên Thưởng Phạn Cật - Danh sách truyện của tác giả Lão Thiên Thưởng Phạn Cật

Lão Thiên Thưởng Phạn Cật

( cố sự nội dung cốt truyện, Tam Quốc ngọt sủng ) trọng sinh tam quốc, hồn xuyên Triệu Vân. Vốn cho rằng là ba mang vừa mở cục, không nghĩ tới lại giác tỉnh mạnh nhất tranh bá hệ thống, trực tiếp vương nổ tung cục. Keng! Túc chủ mở ra tân thủ lễ bao, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Triệu Vân chuy&eci