Tác giả Kẹo Chuối - Danh sách truyện của tác giả Kẹo Chuối

Kẹo Chuối

Thể loại: Tiên Hiệp, Giảo Hoạt, Huyễn Tưởng, Tu Tiên, Phàm Nhân, Ngôi Thứ Nhất Cảnh giới trong truyện: Linh Sĩ - Linh Sư - Linh Đan - Linh Anh (chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ) Hóa Thần - Chân Thần - Thượng Thần (chia làm hạ giai, trung giai và thượng giai) Chân Tiên - Kim Ti&ecir
Chương mới nhất:

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa