Tác giả Hàm Ngư Gia Cáp Tử - Danh sách truyện của tác giả Hàm Ngư Gia Cáp Tử

Hàm Ngư Gia Cáp Tử

Yêu ma loạn vũ, vương triều tràn ngập nguy hiểm, bách tính dân chúng lầm than. Vương Toàn thu hoạch được linh thể tiến hóa khuôn mẫu, toàn thân có linh tiến hóa vô hạn. 【 ngài hai mắt quan sát mặt trời, lòng sinh cảm ngộ, lĩnh ngộ được Đại Nhật Chân Viêm! 】 【 ngài tay phải tu luyện Thiên Địa Nhất Tuyến Đao lĩnh ngộ chân ý, dung hợp trăm nhà đao pháp, Thiên Địa Nhất Tuyế
Chương mới nhất: Chương 215: Đổi đế

Yêu ma loạn vũ, vương triều tràn ngập nguy hiểm, bách tính dân chúng lầm than. Vương Toàn thu hoạch được linh thể tiến hóa khuôn mẫu, toàn thân có linh tiến hóa vô hạn. 【 ngài hai mắt quan sát mặt trời, lòng sinh cảm ngộ, lĩnh ngộ được Đại Nhật Chân Vi&e
Chương mới nhất: Chương 215: Đổi đế