Tác giả Đường Yến Quy Lai - Danh sách truyện của tác giả Đường Yến Quy Lai

Đường Yến Quy Lai

Xuyên việt thành Đào Khiêm trưởng tử Đào Thương, lúc này tiện nghi cha đã chết, Từ Châu bị Lưu Bị chiếm đoạt, không danh vọng không địa bàn không nhân mã, khắp nơi vẫn triệu người không ưa, tình cảnh gian nan. Không liên quan, ta có Anh linh triệu

Mang theo Virus sinh hóa quân đội máy bay rơi vỡ, bất hạnh bỏ mình nhân viên phi hành đoàn, xuyên qua thành Viên Thiệu một tên thân hoạn tàn tật, không được thích con riêng Viên Phương . Bên trong có Chư huynh đệ khinh thị xa lánh, ngoài