Tác giả Đông Thiên Không Lạnh - Danh sách truyện của tác giả Đông Thiên Không Lạnh

Đông Thiên Không Lạnh

Ta Lữ Bố, diệt môn mà đến!" Một cây Phương Thiên Họa Kích ngang trời, óng ánh chư thiên, sụp đổ tất cả, truyền thừa vạn vạn năm bất hủ thánh địa ầm ầm đổ nát, Chư Thần vẫn diệt! “Lý Tồn Hiếu ở đây, có dám đánh một trận?!” Vĩ đại thân ảnh thực sự l&