Tác giả Đông Lăng Ly Hỏa - Danh sách truyện của tác giả Đông Lăng Ly Hỏa

Đông Lăng Ly Hỏa

Chương Minh thu được giết địch có thể làm rơi đồ hệ thống, từ một tên lính quèn trưởng thành trở thành một Quân thống soái, tung hoành Tam Quốc, chiến Điển Vi, tiếc Lữ Bố, cưới Đại Tiểu Kiều. . . Tam Quốc hệ thống lưu. Quân sự chém giết main làm tướng.