Tác giả Bốn Mắt Tú Tài - Danh sách truyện của tác giả Bốn Mắt Tú Tài

Bốn Mắt Tú Tài

Nam minh phần diễm chung hóa nhất, Cửu tiêu đoạn kiếm trảm vân ế! Phàm khu tiên hồn khai thiên dị, Kiếp hỏa thiên phạt tự bễ nghễ! Thập nhị đô thiên thập nhị đồ, Hung sát trận lý phá man di! Nhất triêu ngộ tựu hỗn nguyên ý, Tiên tôn thần huyết tiên bạch y!